Skip to content

Herinrichting van de Grotestraat

Beste bewoner,

Zoals bekend wil de gemeente Waalwijk begin 2012 de Grotestraat (vanaf de Hertog Janstraat tot de Groenstraat) opnieuw gaan inrichten. Daarover ben je reeds eerder door het bestuur van de VvE geïnformeerd en/of heb je kunnen lezen in publicaties van de gemeente en artikelen in huis- aan huisbladen en het Brabants Dagblad.
 
Tijdens een op 20 september gehouden informatiebijeenkomst (waarbij namens het bestuur van de VvE Ger Opperman, Wout Scheutjens en Jan Koks aanwezig waren) kregen we te horen dat de Grotestraat zou worden ingericht als een tweerichtingsweg. Wensen van een meerderheid van de bewoners en van Fietsersbond De Langstraat werden niet of nauwelijks serieus genomen. Verder werd gesteld dat de ondernemers unaniem voor tweerichtingsverkeer waren. Dit blijkt pertinent onjuist te zijn.
Reden voor een aantal bewoners en winkeliers om de handen ineen te slaan en tegen het plan van de gemeente in verweer te komen.
 
In het Gemeenteblad van 6 oktober 2011 is aangegeven dat vanaf 7 oktober tot en met 21 oktober 2011 kan worden gereageerd op de reconstructie van een deel van de Grotestraat (vanaf de Hertog Janstraat tot de Groenstraat). De bijgaande brief bevat een integrale zienswijze op de reconstructie van een deel van de Grotestraat en bestaat uit de volgende onderdelen: een inleiding, een zienswijze, een commentaar op het handelen van de Gemeente Waalwijk en een slotconclusie. De brief is vandaag, 20 oktober 2011, op het gemeentehuis Waalwijk bezorgd.  
 
Uit het in de brief beschrevene blijkt dat de informatiebijeenkomst inzake de herinrichting van de Grotestraat onjuist is verlopen doordat de Gemeente Waalwijk verkeerde informatie heeft verstrekt en tevens onvolledige informatie heeft verstrekt. Wij zijn van mening dat de gevolgde procedure dermate verstoord is dat deze geheel opnieuw moet worden doorlopen en dat dus een nieuwe informatiebijeenkomst noodzakelijk is.  Als het College van Waalwijk het primaire standpunt negeert of op andere gronden weigert, dan geldt ter behandeling de (integrale) zienswijze.
 
 Comité herinrichting Grotestraat:
–          A. Avontuur, Grotestraat 310
–          J. Koks, Jan Pannebakkerhof 35, namens VvE en bewoners Jan Pannebakkerhof
–          K. Scholte Aalbes van Van Loon Damesmode, Grotestraat 258
–          J.F. Steur, Grotestraat 343
–          J. Verhoeven van MuziekTotaal, Grotestraat 312
 
Opmerking: een kopie van deze brief is ter informatie toegezonden aan:
–          alle Waalwijkse politieke partijen
–          Fietsersbond
–          WOB Centrum-Besoyen
 
Inmiddels is een reactie van de Fietsersbond binnengekomen. De bond onderschrijft ons verhaal en gaat een vergelijkbare zienswijze indienen. We hebben afgesproken in deze samen op te trekken.
 
Lees hier de brief die op 20 oktober 2011 bij het College van Waalwijk is bezorgd:
 
Lees hier het antwoord van de gemeente Waalwijk:
 

Het Comité herinrichting Grotestraat blijft vasthouden aan het ingenomen primaire standpunt:
De informatiebijeenkomst inzake de herinrichting van de Grotestraat is onjuist verlopen omdat de Gemeente Waalwijk verkeerde informatie heeft verstrekt (m.n. 50% voor vs. 50% tegen) en tevens onvolledige informatie heeft verstrekt (m.n. het achterhouden van de enquête Van Loon Damesmode). De gevolgde procedure moet daarom opnieuw worden doorlopen.
Daarnaast en bovendien is sprake van:
         handelingen die in strijdig zijn met het vertrouwensbeginsel;
         het zonder nadere mededeling verbreken van opgewekt vertrouwen;
         het ten onrechte kwalificeren van bewonerswensen;
         het plegen van onbehoorlijk bestuur;
         het zonder enige vorm van overleg en ongefundeerd wegschrijven van elk alternatief ontwerp of van elke aanpassing op het ontwerp zoals voorgesteld.
 
Het is betreurenswaardig dat het College van Waalwijk strak blijft vasthouden aan haar eigen visie, terwijl duidelijk is dat deze visie door een duidelijke meerderheid van belanghebbenden niet wordt ondersteund. Een vorm van overleg is na de informatiebijeenkomst van 20 september 2011 niet gezocht, terwijl de brief van 20 oktober 2011 hiertoe dringend aanleiding geeft. Het is een vorm van detournement de pouvoir (‘afwending van bevoegdheid’) die het College van Waalwijk misstaat. 
 
Op 5 december wordt door het Comité een bezwaarschrift bij het College van Waalwijk ingediend.

 
 

Een kopie van het bezwaarschrift wordt ter informatie ook toegezonden aan alle Waalwijkse politieke partijen, Fietsersbond Waalwijk, WOB Centrum-Besoyen en het Brabants Dagblad.
 
Inmiddels zijn ook de eerste oriënterende contacten gelegd met de Nationale Ombudsman.

Recente berichten

Glasbewassing

Op 11 en 12 juni 2024 wordt door firma DSG de glasbewassing uitgevoerd. 11 juni 2024 wordt de

Bestuur VvE voortaan via telefoon en Whatsapp bereikbaar

In het bestuur hebben wij besloten om geen contactformulieren meer te gebruiken. Wij hebben voor de VVE een

Vergroening JPH

De gemeente Waalwijk heeft zich van zijn groenste kant laten zien. In de laatste week van februari zijn